Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej przez ABRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Gdyńskiej 28, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000064112, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, NIP 810998922, (dalej jako „ABRAS”) na rzecz Klienta nie będącego konsumentem, w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy.
 2. Składając zamówienie lub akceptując w jakikolwiek sposób ofertę ABRAS Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Podstawę realizacji zamówienia stanowi przyjęte i potwierdzone przez ABRAS zamówienie Klienta złożone na podstawie oferty ABRAS. Zamówienie może być złożone w formie dowolnej (telefonicznie, mailowo, faksem, pisemnie). Bez względu na formę i sposób przedstawienia oferty i złożenia zamówienia, poczytuje się, iż umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Ceny wymienione w ofercie są cenami netto. Do cen netto Sprzedający doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 5. Poza ceną sprzedaży Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w wysokości wskazanej przez ABRAS, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem ABRAS odstąpi od naliczania opłaty za transport.
 6. Dostawa towaru przez ABRAS następuje po dokonania przedpłaty lub udzieleniu stosownego zabezpieczenia zapłaty, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem ABRAS wyrazi zgodę na ustalenie innego terminu płatności. Termin płatności, na który zgodę wyraził ABRAS jest wskazywany w treści faktury oraz jest liczony od dnia wystawienia faktury, co następuje w dniu wydania towaru Klientowi lub podmiotowi zajmującemu się dostarczaniem przesyłek.
 7. W razie jakichkolwiek opóźnień Klienta w płatności kwot wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur, ABRAS uprawniony jest do wstrzymania przyjmowania lub realizacji wszelkich zamówień (w tym wydawania towaru) ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez Klienta całości kwot wynikających z faktur VAT.
 8. Klient jest zobowiązany wskazać ABRAS dane kontaktowe w postaci adresu e-mail bądź numeru telefonu, które będą wykorzystywane do komunikacji związanej z odbiorem towarów oraz wyznaczyć osoby uprawnione do odbioru towaru w imieniu Klienta i przedstawić na każde żądanie ABRAS stosowne upoważnienie.
 9. Z chwilą wydania przez ABRAS Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar w całości lub w części.
 11. Niezależnie od innych postanowień zawartych umów, których stroną jest ABRAS i załączników do nich, ABRAS nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, ABRAS zachowuje prawo do rozwiązania umowy sprzedaży lub do stosowanego przesunięcia terminu dostawy. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, ABRAS poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia terminu dostawy lub o rozwiązaniu umowy sprzedaży niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat. W takim przypadku Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez ABRAS jest wyłączona.
 12. Treść oferty przedstawionej przez ABRAS jest poufna.
 13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ABRAS, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ABRAS.
 14. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie w dniu 11 maja 2020 roku i znajdą zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 11 maja 2020 roku.