Relacje z inwestorami

Ogłoszenia

**********************

19 października 2020

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd ABRAS S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328(1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Stargardzie, ul. Gdyńska 28, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd ABRAS S.A.

**********************

28 września 2020

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd ABRAS S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328(1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Stargardzie, ul. Gdyńska 28, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd ABRAS S.A.

**********************

Rok 2020

Zarząd Spółki Akcyjnej ABRAS z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Gdyńskiej 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000064112, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 maja 2020 r. o godz. 10.30 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Udzik przy ul. Czarnieckiego 21/1 w Stargardzie.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego,
 3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 6. Powzięcie uchwał w następujących sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 r.
 2. podziału zysku za 2019 r.
 3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r.
 4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r.
 5. powołania członka Rady Nadzorczej,
 6. zmiany Statutu oraz zamiany części akcji na akcje imienne,
 7. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
 8. zastosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz rezygnacji ze sporządzania sprawozdania z działalności Spółki,
 9. zastosowania uproszczonych zasad dotyczących kwalifikacji umów leasingu.
 1. Wolne wnioski.


Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:

„1. Spółka będzie działać pod firmą „ABRAS” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu „ABRAS” S.A.”

Proponowane brzmienie § 2 Statutu:

„1. Spółka będzie działać pod firmą ABRAS Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu ABRAS S.A.”


Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 Statutu:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 (tysiąc) akcji o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja, z czego:

a. 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii A stanowi akcje zwykłe imienne,

b. 333 (trzysta trzydzieści trzy) akcje serii A stanowią akcje zwykłe na okaziciela.”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 2 Statutu:

„2.Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja.”


Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu:

„1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli prawo lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.”


Proponowane brzmienie § 11 Statutu:

„1. Spółka wydaje akcje imienne. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

2. Wyłączona jest możliwość wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu, któremu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki powierzone zostanie prowadzenie rejestru akcjonariuszy.”Propozycja dodania ust. 4 w § 15 Statutu o następującym brzmieniu:

„4. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje pozostałym akcjonariuszom, jeżeli nabywcą akcji jest inny akcjonariusz.”


Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 lit. d. Statutu:

„d. powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu.”

Proponowane brzmienie § 23 ust. 1 lit. d. Statutu:

„d. powołuje i odwołuje członków Zarządu.”Agnieszka Górecka Wiceprezes Zarządu